خیلی ریز دانه

مشخصات محصول خیلی ریز دانه

*جدول به سمت چپ و راست قابل پیمایش می باشد.

دانه بندی کدبار خاکستر کربن ثابت مواد فرار انرژی محتوی
۰ - ۱۵۰ میکرون MCW - 01501625 ۱۶ - ۲۵ % ۶۵ - ۷۵ % زیر ۷ % ۶۵۰۰ - 7500
۰ - ۲ میلی متر MCW - 021225 ۱۲ - ۲۵ % ۶۵ - ۸۸ % زیر ۷ % ۶۵۰۰ - ۸۵۰۰