درشت دانه

مشخصات محصول درشت دانه

*جدول به سمت چپ و راست قابل پیمایش می باشد.

دانه بندی کد بار خاکستر کربن ثابت مواد فرار انرژی محتوی
10 - 50 میلی متر MCW-10501225 12 - 25 % 65 - 88 % زیر 7 % 6500-8500 kcal/kg