ریز دانه

مشخصات محصول ریز دانه

*جدول به سمت چپ و راست قابل پیمایش می باشد.

دانه بندی کد بار خاکستر کربن ثابت مواد فرار انرژی محتوی
۰ - ۶ میلی متر MCW-061225 ۱۲ - ۲۵ % ۶۵ - ۸۸ % زیر ۷ % 6500-8500 kcal/kg
۱ - ۱۰ میلی متر MCW-1101225 ۱۲ - ۲۵ % ۶۵ - ۸۸ % زیر ۷ % 6500-8500 kcal/kg