متوسط دانه

مشخصات محصول متوسط دانه

*جدول به سمت چپ و راست قابل پیمایش می باشد.

دانه بندی کد بار خاکستر کربن ثابت مواد فرار انرژی محتوی
3 - 15 میلی متر MCW-3151225 12 - 25 % 65 - 88 % زیر 7 % 7800-8500 kcal/kg
0 - 25 میلی متر MCW-0251225 12 - 25 % 65 - 88 % زیر 7 % 6500-8500 kcal/kg
0 - 35 میلی متر MCW-0351225 12 - 25 % 65 - 88 % زیر 7 % 6500-8500 kcal/kg