کلوخه

مشخصات محصول کلوخه

*جدول به سمت چپ و راست قابل پیمایش می باشد.

دانه بندی کد بار خاکستر کربن ثابت مواد فرار انرژی محتوی
0 الی 100 میلی متر MCW-10100812 8 - 12 % 80 - 88 % زیر 7 % 7800-8500 kcal/kg